€0,00

Geen producten in de winkelwagen.

[email protected]

€0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

More articles

Rijmtip #039: Inspiratie

Rijmtip #012: Alcohol

Rijmtip #004: Rijmwoorden

ALGEMENE VOORWAARDEN VIJFTWAALF.NL

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk afgeweken wordt.

Kwaliteit

1. Vijftwaalf.nl levert sinterklaasgedichten in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Geheimhouding

2. Vijftwaalf.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan Vijftwaalf.nl weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

3. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

4. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Vijftwaalf.nl niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Vijftwaalf.nl heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

5. Wanneer er sprake is van overmacht bij Vijftwaalf.nl, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Vijftwaalf.nl opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht binnen twee maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft wel de verplichting het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en Vijftwaalf.nl hiervoor te betalen.

Levering en eerste gebruiksrecht

6. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij Vijftwaalf.nl.

Vrijwaring

7. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Vijftwaalf.nl tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Aansprakelijkheid

8. Vijftwaalf.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vijftwaalf.nl. In het geval wordt geoordeeld dat Vijftwaalf.nl geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Vijftwaalf.nl jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

9. Vijftwaalf.nl draagt bij de levering van gedichten het publicatierecht niet over, dit recht blijft exclusief in handen van Vijftwaalf. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

10. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding van de auteur verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Vijftwaalf.nl worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Vijftwaalf.nl kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

11. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Vijftwaalf.nl wordt beschouwd: publicatie van het werk voor een ander gebruik dan overeengekomen, hergebruik van het werk zonder toestemming, aantasting van het werk, publicatie zonder naamsvermelding.

12. De bepalingen van artikel 9 tot en met artikel 11 hebben ook betrekking op teksten die Vijftwaalf.nl van derden betrekt. Vijftwaalf.nl garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

13. Vijftwaalf.nl behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Betaling

14. Gedichten worden uitsluitend geschreven na ontvangst van betaling. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

15. Op elke overeenkomst tussen Vijftwaalf.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Wanneer het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht in het arrondissement van Vijftwaalf.nl.

 

- Advertisement -spot_img

Latest

Rijmtip #039: Inspiratie

Rijmtip #012: Alcohol

Rijmtip #004: Rijmwoorden

Rijmtip #035: Opgeven