Vijftwaalf.nl met stip op 1 in Kassa-test

Dat wij ons best doen om voor iedere aanvraag zo’n mooi mogelijk gedicht te schrijven, is voor ons niet meer dan logisch. Maar dan is het natuurlijk wel extra fijn als die inspanningen ook gewaardeerd worden. We zijn dan ook ontzettend trots en dankbaar dat Vijftwaalf.nl met stip op 1 is genoemd in de online gedichtenserviceservicetest van Kassa! Bekijk hier het fragment of ga naar de site van Kassa:

Vijftwaalf.nl in NRC Next


NRCGedichten, Martin schrijft er straks 300 per dag

 Nu krijgt hij nog ongeveer zestig aanvragen per dag, maar straks, vanaf onge- veer vier dagen voor pakjesavond, rijmt Martin Gijzemijter dagelijks 200 à 300 gedichten bij elkaar. „Veel werk, maar je moet je voorstellen: als je dit zoals ik al tien jaar doet, ken je alle rijmwoordjes, al- le trucjes en zinspelingen uit je hoofd. En ik begin al op 1 november met proefdraaien, zodat ik op stoom ben tegen de tijd dat de Sint in het land is.”

Het begon in 2001 als een hobby, vertelt Martin, de rijmpiet en „heel grote Sinterklaasfan” die schuilgaat achter de website vijftwaalf.nl. In het dagelijks leven is hij freelance journalist en songschrijver. „In de beginjaren deed ik het voor vrienden en familie, en gratis, maar op een gegeven moment kreeg ik echt duizend aanvragen per dag. Dan moest ik zo veel mensen teleurstellen én kreeg ik zoveel onzinaanvragen dat ik er maar een klein bedragje aan ging hangen.” Maar nog steeds gaat hij voor elk gedicht echt even zitten – hij recyclet hoogstens gedeeltes. „Maar stel je voor dat binnen een gezin meerdere mensen een gedicht bij mij bestellen en hetzelfde krijgen. Dat is wel een nachtmerrie . ”

Gedichten op maat schrijven houdt het ook leuk voor hem, vertelt Martin. „Wie een gedicht bestelt moet opgeven waar het ongeveer over moet gaan, en dan staat er niet dat iemand rood haar en een bril heeft, maar dat Frank dit jaar vader van twee kinderen is geworden. Dat hij heel druk is met zijn werk, dat op vakantie zijn auto kapot is gegaan en dat hij ontzettend liep te vloeken. Al die informatie in het gedicht krijgen is mijn uitdaging. En sommige mensen keren jaar na jaar terug – dan is het leuk om te verwij- zen naar eerdere gedichten. Zo voel ik mezelf echt Sinterklaas, die bij mensen binnenkijkt en alles weet.” Op zijn site moet je bij de bestel- ling aangeven hoe lang het gedicht moet zijn – van „kort maar krachtig (8 regels)” tot „avondvullend (meer dan 200 regels)”– en hoe snel Martin moet werken. Standaard levert hij binnen 48 uur, maar voor een meerprijs van tien euro heb je het binnen een uur. „Middenin de nacht is ook geen probleem, hoor. Ik heb m’n tablet ‘s nachts naast mijn bed liggen, met een heel hard alarm erop.” Volgende week rekent Martin op „3 à 4 uurtjes slaap per nacht, en dan door”. Dan is het „lopendebandwerk” en dan tikt hij een gedicht van de populairste lengte (28-36 regels, voor € 6,95) in een minuut of vijf bij elkaar. „Maar dat is een gemiddelde; soms, als ik het leuk vind, besteed ik er dan alsnog twintig minuten aan. Vorige week kreeg ik ineens 22 aanvragen achter elkaar van één persoon – dan doe je toch extra je best om ze op elkaar af te stemmen. Daar wordt het voor mij tien keer zo leuk van.”

Vraag nu je sinterklaasgedichten aan!

Sinterklaas is weer bijna in het land, en dat betekent uiteraard dat wij er ook dit jaar weer helemaal klaar voor zijn. Onze rijmpieten hebben plaatsgenomen achter hun computers en zitten tot en met vijf december klaar om je te voorzien van de allerleukste sinterklaasgedichten op maat. Heb je een gedicht nodig over een specifiek onderwerp of gebeurtenis? Dan kun je ook gratis gebruik maken van onze kant en klare gedichten.

Nieuwsgierig wat voor gedichten wij schrijven? Bekijk dan eens onze voorbeeldgedichten. We wensen je alvast een fantastisch sinterklaasfeest toe!

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website Vijftwaalf.nl bezoekt.

1. Beheer
De website Vijftwaalf.nl staat onder beheer van MaG Entertainment De contactgegevens zijn te vinden op http://www.vijftwaalf.nl. Vijftwaalf.nl is een handelsnaam van MaG Entertainment

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Vijftwaalf.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Vijftwaalf.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Vijftwaalf.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Vijftwaalf.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Vijftwaalf.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Vijftwaalf.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Vijftwaalf.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Vijftwaalf.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Vijftwaalf.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Vijftwaalf.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Vijftwaalf.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Vijftwaalf.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Vijftwaalf.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Vijftwaalf.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Vijftwaalf.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VIJFTWAALF.NL

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk afgeweken wordt.

Kwaliteit

1. Vijftwaalf.nl levert sinterklaasgedichten in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Geheimhouding

2. Vijftwaalf.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan Vijftwaalf.nl weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

3. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

4. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Vijftwaalf.nl niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Vijftwaalf.nl heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

5. Wanneer er sprake is van overmacht bij Vijftwaalf.nl, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Vijftwaalf.nl opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht binnen twee maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft wel de verplichting het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en Vijftwaalf.nl hiervoor te betalen.

Levering en eerste gebruiksrecht

6. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij Vijftwaalf.nl.

Vrijwaring

7. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Vijftwaalf.nl tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Aansprakelijkheid

8. Vijftwaalf.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vijftwaalf.nl. In het geval wordt geoordeeld dat Vijftwaalf.nl geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Vijftwaalf.nl jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

9. Vijftwaalf.nl draagt bij de levering van gedichten het publicatierecht niet over, dit recht blijft exclusief in handen van Vijftwaalf. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

10. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding van de auteur verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Vijftwaalf.nl worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Vijftwaalf.nl kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

11. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Vijftwaalf.nl wordt beschouwd: publicatie van het werk voor een ander gebruik dan overeengekomen, hergebruik van het werk zonder toestemming, aantasting van het werk, publicatie zonder naamsvermelding.

12. De bepalingen van artikel 9 tot en met artikel 11 hebben ook betrekking op teksten die Vijftwaalf.nl van derden betrekt. Vijftwaalf.nl garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

13. Vijftwaalf.nl behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Betaling

14. Gedichten worden uitsluitend geschreven na ontvangst van betaling. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

15. Op elke overeenkomst tussen Vijftwaalf.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Wanneer het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht in het arrondissement van Vijftwaalf.nl.